Vedtægter for VBU

Vedtægter for den selvejende institution Vorup Børne- og Ungdomshus, Nørresundbyvej 14B, 8940 Randers SV.

§ 1. Navn og hjemsted

Institutionens navn Vorup Børne- og Ungdomshus. Nørresundbyvej 14B, 8940 Randers SV. CVR.nr: 24196100

Institutionens hjemsted er Randers Kommune, hvormed der er en driftsoverenskomst.

Institutionen er organisatorisk medlem af Landsforeningen Danske Daginstitutioner.

§ 2. Formål

Institutionen drives i henhold til lov om dagtilbud § 19-20, eller tilsvarende senere lovgivning.

Institutionen modtager børn i alderen 6 - 18 år.

Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

At sætte sig en pædagogisk opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelser og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling. Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene.

Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter mod ensretning må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for, at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

§ 3. Bestyrelsens sammensætning

Den selvejende institutionsledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen.

Institutionsbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges således:

  • 6 medlemmer er forældre til børn i institutionen.
  • 1 medlem udpeges af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Vedkommende udpeges blandt personer med særlig interesse i institutionen eller med særlige kompetencer, som bestyrelsen finder nødvendige for institutionens forsatte drift.

Udover institutionsbestyrelsen vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne.

Institutionens medarbejdere har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

§ 4. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen indkalder i samarbejde med institutionens leder skriftligt til forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde sted senest ved udgangen af januar måned.

Ved mødet bruges nedenstående dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. Vedtægterne

Efter mødet underskrives referatet af den valgte dirigent, den valgte referent og den afgående bestyrelsesformand. I referatet indskrives endvidere det fulde navn på de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, ligesom der nedskrives hvilke bestyrelsesmedlemmer der foresætter i bestyrelsen.

Forældrerepræsentanterne vælges forskudt i forhold til hinanden for 2 år af gangen. I lige år vælges 3 forældre repræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år af gangen.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i institutionsbestyrelsen.

Fastansatte medarbejder i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Bestyrelsen kan udpege et medlem, som ikke har direkte forbindelse med institutionen, men besidder nogle særlige kompetencer, som institutionsbestyrelsen pt. har brug for (f.eks. en revisor eller lignende) Vedkommende vælges for et år af gangen ved årsskiftet. Genudpegning kan finde sted.

Samtlige ovenstående medlemmer af institutionsbestyrelsen har stemmeret.

2 medarbejderrepræsentanter samt en suppleant vælges på et personalemøde af og blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Valgperioden er 2 år – de vælges forskudt.

§ 5 Valgprocedure

Valg til institutionsbestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, det vil sige valgt er den eller de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til institutionsbestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Suppleanter vælges ved simpelt stemmeflertal blandt de forældre, som ikke opnåede valg til bestyrelsen. Ved stemmelighed vil der også her være omvalg.

Ved valg af forældrerepræsentanter kan der afgives 1 stemme pr. barn.

§ 6 Konstituering og beslutninger

Institutionsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter valg til institutionsbestyrelsen. Konstitueringen foretages senest 14 dage efter der har været afholdt valg til institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede. Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Se dog §9, §12, §13 og §14. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden den afgørende stemme.

Over institutionsbestyrelsens forhandlinger skrives referat, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens ledelse ved deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillings tiltræden, er gjort bekendt med indholdet af institutionens vedtægt, bestyrelsens forretningsorden, øvrige i institutionen gældende retningslinjer, samt andre regler m.v. der er fastsat af bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der foresætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage en skriftlig kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

Medarbejderrepræsentanterne har ikke stemmeret.

§ 7 Institutionsbestyrelsesmedlemmernes udtræden

Et forældrevalgt medlem udtræder af institutionsbestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanter indtræder for den resterende del af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

En medarbejderrepræsentant udtræder af institutionsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse af lederen/bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen for den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

§ 8 Lederens rolle i relation til institutionsbestyrelsens arbejde

Lederen deltager i institutionsbestyrelsesmøderne og er sekretær/sagsbehandler for bestyrelsen.

Det er bestyrelsesformandens ansvar i samarbejde med lederen at forberede møderne og være ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og referat.

Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af kommunens godkendelse.

Lederen varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen den daglige pædagogiske administrative ledelse af institutionen.

I afskedigelsessager samt andre personalesager, er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen inhabil og de deltager heller ikke i denne del af mødet.

I lederens fravær overdrages ansvaret for den daglige drift til souschefen/afdelingslederen. Vedkommende indgår i stabsfunktioner efter aftale med institutionslederen.

§ 9 Institutionsbestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra mindst 4 medlemmer i bestyrelsen.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten mellem institutionen og Randers Kommune kræver tilslutning fra mindst 4 medlemmer i bestyrelsen

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra et flertal af mindst 4 medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger i bestyrelsesmøder.

Aftaler om samarbejdet med Randers Kommune fastsættes i driftsoverenskomsten.

§ 10 Afholdelse af møder

Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt i institutionen. Det er lederen og formandens ansvar at forberede møderne.

Der indkaldes til møderne med mindst to ugers varsel, hvoraf dagsorden skal fremgå.

Institutionsbestyrelsen kan beslutte at indbyde andre til at deltage i møderne.

Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange afholdelse af møde gennem henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse, sygdom gennem længere tid el. lign. træder næstformanden i funktion som formand.

§ 11 Honorering

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 12 Hæftelse

Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

Til at forpligtige institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 institutions- bestyrelsesmedlemmer (herunder formanden) samt lederen, efter sagen har været behandlet på et bestyrelsesmøde og har opnået tilslutning fra samtlige bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende institutionens daglige drift.

§ 13 Vedtægtsændring

Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelses medlemmer samt godkendelse af Randers Kommune.

§ 14 Institutionens nedlæggelse

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning fra et kvalificeret flertal af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Randers Kommune. Beslutningen skal godkendes af Randers Kommune.