Driftsoverenskomst

Driftsoverenskomst mellem Vorup Børne- og Ungdomshus og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Vorup Børne- og Ungdomshus beliggende Nørresundbyvej 14B, 8940 Randers om institutionens drift som fritidshjem, juniorklub og ungdomsklub for børn og unge.

Der er for institutionen oprettet vedtægt, der den 24. november 2000 er godkendt af Randers Kommune, som grundlag for denne driftsoverenskomst.

Ifølge lov om social service har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af kommunens børnepolitik og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Kommunen har i henhold til rets sikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner.

Institutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven.

I henhold til §§ 9, 12, 14 og 15 i lov om social service samt § 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indgås følgende overenskomst:

§ 1

Stk. 1

Antallet af pladser i institutionen fastsættes til cirka 97 pladser i fritidshjemmet og cirka 40 pladser i juniorklubben, som står til rådighed for Randers Kommune. Antallet af pladser i ungdomsklubben fastsættes i budgettet.

Antallet af pladser i institutionen kan ændres i opadgående eller nedadgående retning af kommunalbestyrelsen i takt med ændret behov for pladser.

Om anvendelsen af pladser henvises i øvrigt til § 9 stk. 1.

Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, som gælder for institutionen.

§ 2

Stk. 1

Bestemmelse om optagelse i institutionen træffes af kommunen, i overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationskriterier. Indskrivning af børn i institutionen sker i dialog med institutionens ledelse.

§ 3

Stk. 1

Institutionens leder varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen.

Stk. 2

Randers Kommunes styringsprincipper er gældende for selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Bestyrelsen har ansvaret for institutions drift. 

§ 4

Stk. 1

Kommunen fastsætter den ugentlige åbningstidsamt rammerne for den daglige åbningstid. Bestyrelsen fastsætter indenfor disse rammer den konkrete åbningstid.

Ændring af den af bestyrelsen fastlagte åbningstid skal godkendes af kommunen.  

§ 5

Stk. 1

Institutionen skal følge de centralt fastlagte regler og den lovgivning som gælder for daginstitutioner. Der henvises bl.a. til ministerielle vejledninger.

§ 6

Stk. 1

Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget, jf. §§ 7 og 9.

Stk. 2

Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af kommunens godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillingen tage forbehold herom.

Ansættelse kan ikke meddeles før kommunens godkendelse foreligger.

Bestyrelsen har ansvaret for, at legalitetsprincippet er opfyldt ved uansøgt afsked.

§ 7

Stk. 1

Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til de af KL efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer indgåede overenskomster og fastsatte bestemmelser.

Institutionen er underlagt Kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn.

Stk. 2

Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige organisationer om lokal løndannelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte løn-elementer og at aftalen holder sig inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, lokale aftaler og rammer.

§ 8

Stk. 1

Beregning og udbetaling af lønninger sker ved institutionens foranstaltning.

§ 9

Stk. 1

Kommunen afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution til børn på grundlag af det af kommunen godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af kommunen. Institutionen er således omfattet af de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer for personalenormering, evt. retningslinjer om vippenormering, ”pengene følger barnet” samt andre retningslinjer om anvendelse af driftsmidlerne, herunder økonomisk selvforvaltning, rammestyring m.v.

Stk. 2

Budget udarbejdes af kommunen på baggrund af oplysninger fra den selvejende institution. Hvor lønudbetalingen sker af en administrator, udformes budget på baggrund af oplysninger fra administrator. Bestyrelsen er forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at meddele kommunen de oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med at forpligtelserne i § 10 stk. 1 overholdes.

Hvor bestyrelsen vælger at lade administrationen, herunder lønudbetaling, varetage af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at administrator holder institutionens driftsoverskud adskilt fra andre midler – herunder administrators egne midler – på en særlig konto.

Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og kasse- / regnskabsspørgsmål.

Stk. 3

Institutionen forpligter sig til nøje at overholde det af kommunen godkendte budget samt til at indhente fornøden tillægsbevilling til dækning af uforudsete udgifter, før disse afholdes. Institutionen foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af kommunen.

Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Løbende kontrakter skal kunne opsiges frit til udløb efter maksimalt 6 måneder. Institutionen er dog omfattet af retningslinjer for budgetadministration jfr. § 9 stk. 1.

Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget.

Huslejeaftaler skal altid godkendes af kommunen.

§ 10

Stk. 1

Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen. Når institutionen selv varetager de nævnte opgaver, indsendes regnskabet til kommunen inden en af denne fastsat frist.

Stk. 2

Regnskabet revideres af en af kommunen godkendt revisor.

§ 11

Stk. 1

Til imødegåelse af institutionens daglige udgifter udbetaler kommunen efter særlig aftale forskud, normalt månedsvist.

Stk. 2

Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved institutionens foranstaltning.

§ 12

Stk. 1

Den endelige fastsættelse af kommunens betaling af udgifter til institutionens drift sker på grundlag af institutionens årsregnskab, der skal omfatte både driftsregnskab og status, og aflægges i overensstemmelse med budgettets kontoplan. Jf. i øvrigt § 9 stk. 1.

§ 13

Stk. 1

For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne, gælder: De udgifter, som kommunen måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Pantsikrede lån afskrives over en årrække.

Stk. 2

For institutioner i lejede lokaler kan de i stk. 1 nævnte lån sikres ved gældsbrev.

Stk. 3

Ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, kommunalbestyrelsen.

§ 14

Stk. 1

Institutionen må ikke uden kommunens forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendomme eller benytte ejendommene til andet formål end til formålet i institutionens vedtægt, som er at fremme børns alsidige udvikling, eller hvad der er beskrevet i driftsoverenskomsten eller tillæg hertil.

Stk. 2

Institutionen kan ikke uden kommunens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemregning med andre institutioner - eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende.

Stk. 3

Institutionen kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden institutionen har opnået kommunens samtykke til finansiering ved lån.

Stk. 4

Ved institutionens ophør skal anvendelse af en eventuel formue godkendes af kommunen jfr. bestemmelserne i de af kommunen godkendte vedtægter.

Overskud, som er tilvejebragt via det kommunale driftstilskud, betragtes ikke som formue.

§ 15

Stk. 1

Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned.

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontrakt forhold finder i øvrigt anvendelse.

Stk. 2

Ved opsigelse af driftsoverenskomsten skal der tages stilling til, hvorledes fastsatte retningslinjer jfr. § 9 stk. 1 - f.eks. regler om overførselsadgang - skal kunne finde anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber.

§ 16

Stk. 1

Aftaler indgået mellem kommunen og institutionens bestyrelse vedrørende nærmere enkeltheder om institutionsdriften, f.eks. aftaler om sociale kontrakter, kan indeholdes i protokollerede tillæg til overenskomsten.

Stk. 2

Overenskomstparterne kan anmode om genforhandling af nærværende driftsoverenskomst samt om tillæg til driftsoverenskomsten.

Stk. 3

Nærværende driftsoverenskomst henviser til bestemmelser i lovgivningen. I det omfang lovgivningen ændres, skal der tages stilling til, om driftsoverenskomsten alene skal ændres redaktionelt, eller om en ændret lovgivning giver anledning ændringer i medfør af § 15 stk. 1, § 16 stk. 1 eller § 16 stk. 2.